неделя, 22 юни 2014 г.

В МОРЕТО НА МИТОЛОГЕМИТЕ

Обществен дискурс

Неу­сет­но ста­нах­ме жертви на об­щест­вения дис­курс. Ду­ми­те пре­ста­на­ха да след­ват съ­би­тия­та или да ги из­го­ва­рят и се пре­вър­на­ха в са­ми­те съ­би­тия.
Днес вся­ко пред­по­ло­же­ние, из­ре­че­но на глас, ве­че по­раж­да пре­зумпцията за фак­тич­ност. И ма­кар ни­кой ни­ко­га да не е си­гу­рен да­ли та­зи фак­тич­ност действи­тел­но съ­ществу­ва, се впус­ка­ме да я ко­мен­ти­ра­ме, раз­на­ся­ме, спо­де­ля­ме, из­ра­зя­ва­ме, осъж­да­ме кри­тич­но или въз­хва­ля­ва­ме.
Въз­мож­но­то бър­ка­ме днес с ис­тин­но­то, из­хож­дай­ки по­греш­но от пред­убеж­де­ние­то, че след като една мисъл може да бъде изречена, то в нея неминуемо се съдържа доза необходимост, а щом има необходимост, не­ща­та са на крач­ка от действи­тел­но­то.
Безобраз­но­то го­во­ре­не в пуб­лич­но­то про­стран­ство, къ­де­то ду­ми­те преслед­ват ду­ми­те, неот­клон­но ни по­та­пя в мо­ре­то на ми­то­ло­ге­ми­те и уда­вя исти­на­та в мът­ни­те во­ди на вяр­ва­не­то.

Стефан Пеев
Начало

четвъртък, 19 юни 2014 г.

ДА СИ СТОЙНОСТЕН, ОЗНАЧАВА НЕПРЕСТАННО ДА ИЗНЕВЕРЯВАШ...

Предубеждения

Тези, които наричат своите предубеждения „първичност и непосредственост“, най-напред лъжат себе си, а с това заблуждават и околните.
Предубежденията нямат нищо общо с нашата непосредственост и със собствената ни същност. Още по-малко те имат общо с истината за нас и другите хора.
Ето защо:
да си стойностен, означава непрестанно да изневеряваш... на предубежденията си.

Стефан Пеев
Начало

четвъртък, 12 юни 2014 г.

КАК ЮВИГИ ХАН ОМУРТАГ ОТКРИ ФЕЙСБУК

Многостранно развита личност

„Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг хан ювиги. Нека Бог да го удостои да преживее сто години”.

Туй поръча ювиги хан Омуртаг да изпишат на колона и без да знае, откри ФЕЙСБУК за българите. Една крачка липсваше само на владетеля, за да изпревари Зукърбъргър и да му отнеме патента. Пропусна да остави място за ХАРЕСВАМ и за КОМЕНТАРИ.
Но туй си беше негово царско право, защото думите му са насочени не към съвременниците му, а към следовниците. И се вписват в перспективата на онова, което днес носи неясната представа за исторически хоризонт, за мислене в историята и чрез историята.
Но ювиги хан Омуртаг беше господар не само на българите и на историята, но и на думите си. И затова ги скъпеше.
Ние, днешните му следовници, посягайки ежедневно към ФЕЙСБУК, не си даваме сметка, че повтаряме до безкрайност изреченото от нашия ювиги. Но с една съществена поправка:
„Човек и добре да живее, остава господар единствено на собственото си мнение“.
Обяздили нещото, на което сме господари, препускаме ежедневно през ФЕЙСБУК, без да ни е грижа, че ханът е прав – думите имат смисъл само когато оставят следа в историята – не в настоящето.
Стефан Пеев
Начало

събота, 7 юни 2014 г.

МНОГООБРАЗИЕ И ЦЯЛОСТ

Многостранно развита личност

Някога имаше един-единствен проект за многостранно развита личност, който се провали с гръм и трясък.
А на негово място днес се раждат хиляди проекти за много странно развита личност.
Но така и не мога проумея какъв е смисълът на многообразие без цялост и на цялост без многообразие.

Стефан Пеев
Начало

КРИВО СЕДИ, ПРАВО СЪДИ...

Правоговор

Когато ще си служиш с категорията „свобода“, за да обосноваваш позицията си, пък била тя и позиция за правоговора, би следвало да си поне малко от малко философски грамотен. И ако не можеш да проумееш как така философ от ранга на Мераб Мамардашвили си позволява да твърди:
...проблемът за избора няма никакво отношение към проблема за свободата. Свободата е феномен, който има място там, където няма никакъв избор. Свободата се явява нещо, което в самото себе си съдържа необходимост – ето как е въведена категорията. Нещо, което се явява необхо­ди­мост за самото себе си, е свободата...,
най-добре не се залавяй с размисли или просто се откажи да намесваш „свободата“.
Статията на Росен Янков ПРАВОГОВОР НЯМА в „24chasa.bg“ е тъжно недоразумение.
Тъжно, защото ще има своите пагубни последици като всяка медийна изява, която изрича неистини, но стига до голям брой хора.
И недоразумение, защото човек, свързан с публичната реч, очевидно говори с неразбиране за природата на общуването.

Стефан Пеев
Начало

сряда, 4 юни 2014 г.

ПИЙПЪЛМЕТРИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА

Пийпълметрия

В България има малко сигурни неща. Но със сигурност можем да кажем, че разходите за пенсионерите се увеличават (и трябва), а броят на интелигентните хора намалява (а не трябва!). Дали двете явления са закономерно свързани – трудно е да се каже. Фактите рядко говорят сами за себе си (без помощта на интерпретатори).
Също така е съмнително, че намаляването на интелигентните хора в България е в правопропорционална зависимост на броя на изселниците.
Но... тези зависимости са обект на специализирани изследвания. Те не влизат в пийпълметрията.
Пийпълметрия ли казах?
Пийпълметрията (иначе казано audience measurement) е любопитна дисциплина. Тя се опитва да ни улови като потребители на информация. И в зависимост от предпочитанията ни да ни класифицира.
Прави го интелигентно и... някъде... почтено.
Интересува се от всичко за нас – без един-единствен показател – степен на интелигентност.
Защо ли?
Защото степента на интелигентност има малко общо с качеството на живота.
Всеки се стреми към по-високо качество на живот. И то е лесно измерима величана – отговарящо най-общо на някакви пред-зададени стандарти на удовлетвореност: брой на телевизори в дома, брой на хладилници, мобилни комуникации, притежавана недвижима собственост, количество любовни връзки извън брака. Критериите могат да бъдат продължавани, но... по съществото си те са чисто количествени. Те не ни казват нищо повече от това, че с имането си ние можем да потребяваме повече (дали го правим или не е въпрос на личен избор).
Та пийпълметрията мери всичко друго, но не и интелигентността.
Интелигентността в една държава се измерва през други показатели – не през пийпълметрията.
Измерва се по тиражите на специализираните издания и по количеството продадени в чужбина тиражи на автори на специализирани издания.
Тази пийпълметрия няма кой да я прави, защото тя не е интересна – поради незначителните си мащаби.
Но общо взето може да се каже, че при хиляди дипломирани социолози в България днес е трудно да намериш дори 50 човека, които да се интересуват от новите изследвания на своите колеги. Е, може би е въпрос на авторитет и популярност на името. Но дори когато издаваш безспорен български авторитет с неоспорим световен принос, дори когато впрягаш за популяризирането му целия арсенал на българските медии и непосредствено представяне на книгата – резултатът е не много по-различен.
Та... пийпълметрията на интелигентността показва отчайващи резултати.
Да видим какви ще са резултатите на пийпълметрията на качеството на живота... в следващия прогнозен период...

Стефан Пеев
Начало

КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ГОСПОДСТВА

Потребител

Социалистите сериозно подценяват електоралната си подкрепа. А техните опоненти – възможността за поява на фашизоидни елементи.
Поседнете за миг в едно случайно кафене. Не се налага да подслушвате. Тези хора говорят на висок глас. Те са убедени в думите си и... най-страшното е, че са млади, много млади. Със сигурност незнаещи нищо за Втората световна война, нито за д-р Йозеф Менгеле, нито за изследванията върху чистотата на расата. Те нямат представа какво е социализъм, защото не са го живели. Мислят си, че знаят какво е демокрация, защото животът им е преминал в нея. И тъкмо затова са убедени, че могат да изповядват на глас разбиранията си. А разбиранията им са прости – циганите на сапун и прочистване на живота от всички, които ни пречат. Искат да живеят щастливо, тук и сега – не се интересуват кой ще плати тази цена. Родени са, за да бъдат изпълнени желанията им. Защото... са вездесъщите ПОТРЕБИТЕЛИ, на които са длъжни да се покланят всички. Пазарната икономика е демокрация, защото господства ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

Стефан Пеев
Начало