вторник, 10 януари 2012 г.

Албум | Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп. Т. 2. Творби от XX–XXI в. | Art Collection of KCM 2000 Group. Volume 2. Artworks of XX–XXI Century


• В този каталог са представени 60 автора със 113 творби (73 картини и 40 литогра­фии) – подбрани картини, собственост на КЦМ 2000 Груп.
• Картините са придобивани от частни колекционери и галерии, чрез пряка откупка от художниците и от публично организирани търгови участия.
• Биографичните бележки за авторите и библиографията към тях са подготвени от Светла Москова – изкуствовед, уредник в Градска художествена галерия, Пловдив.
• Фотографското представяне на творбите започва от дясна страница на каталога.
• Художниците, включени в каталога, са представени в азбучен ред, съставен по фа­милно име. След него в скоби са изписани трите имена на художника и псевдоним, ако има такъв.
• Описанието на картините: името на художника, името на картината, техника и раз­мери (височина/ширина), година на рисуване (ако е известна), е изписано на про­тивоположната на всяка творба страница. При повече от една представена творба подреждането е извършено по предполагаемата година на създаване.
• В случаите, когато името на картината не е обозначено от автора или не е известно от близки до него хора, за такова е прието името, дадено от нейния притежател. За да се избегне стиловото натоварване на текстовете в каталога, пълните наиме­нования на учреждения, институти, изложби и част от използваната литература са изписани със съкращения.
• Чуждите имена и наименования са преведени и транскрибирани по установените у нас правила.
• В каталога са включени:
– Биографични бележки за художниците;
– Библиографска справка за използваната литература при изготвяне на текстовете в каталога;
– Азбучен указател на художниците по фамилно име и номер на страницата, на която е публикувана биографична информация за тях;
– Азбучен указател на художниците по собствено име и номер на страницата, на която е публикувана биографична информация за тях;
– Използвани съкращения.
– Наименования на НХА през годините;
– Бележки за дружествата на художниците в България.
• На вниманието на ценителите на изобразителното изкуство в това издание са представени наличните подписи и други надписи, намиращи се на лицевата страна на художествените творби.

Албум | Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп. Т. 2. Творби от XX–XXI в. | Art Collection of KCM 2000 Group. Volume 2. Artworks of XX–XXI Century
Дизайн: „Пункт“ ООД – Пловдив
Издател: ПУНКТ
Издание: първо, 2011
Брой страници: 336
Размери:24.5/31 см
Корица: твърда
ISBN 978-954-9252-05-7 | твърда корица | 336 стр. | цена 100.00 лв.

Поръчка чрез КНИГИТЕ.НЕТ