сряда, 7 ноември 2012 г.

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР

Литературознанието като възможност за избор
Среща на идеи, проблеми и почерци, участващи в изграждането на съвременното литературоведско пространство. Статии на шестдесет и трима български и чуждестранни литературоведи.
Заглавието на сборника ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”. Идеята, че литературознанието е поле на мисловна свобода, е илюстрирана в сборника чрез разнообразието на включените в него статии. Те са обединени около няколко проблемни ядра, които отговарят на основните области на научните интереси на Рая Кунчева.
В първия раздел „Стих и смисъл” влизат статии, свързани със стиховедските трудове на Рая Кунчева и с различни аспекти на интерпретацията на лирически творби.
Вторият раздел „Идеи и подходи в литературознанието” обединява статии с теоретична насоченост, в които се проблематизират понятия и подходи на съвременното литературознание.
Темата на статиите от третия раздел – „Литература и ценности”, е подсказана от силно изразения интерес на Рая Кунчева към ценностните измерения на литературата и многократно изразяваното в различни нейни съчинения убеждение, че пред литературната наука като наука за човека стоят наболели задачи като: работа върху накърнената памет и идентичност, разработване на възможностите на методологическия плурализъм, полагане на изследванията в отворено интердисциплинарно поле, отваряне на проблематиката към болезнени проблеми на нравствеността в съвременното общество.
В сборника е отделено място и на сравнителното литературознание (четвърти раздел), с което също е свързана една съществена част от заниманията на Рая Кунчева и като автор, и като съставител. Статиите в последния, пети раздел на сборника, озаглавен „Прочити”, разгръщат оригинални интерпретации на литературни произведения от българската и чужди литература или откриват неочаквани междутекстови връзки.
Сборникът е издаден с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието, младежта и науката.
Издава „Контекст”, Пловдив. Тази година издателството навършва 10 години от основаването си.

Източник: ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Стефан Пеев

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР
Българска. Издание I. 2012 г.
Съставители и редактори: Миряна Янакиева, Румяна Дамянова, Йонка Найденова, Елка Трайкова, Анисава Милтенова, 2012
Сборник, 2012
© Издателство КОНТЕКСТ, Пловдив, 2012 г.
ISBN 978-954-8238-40-3 | твърда корица | цена 39.00 лв.


Поръчка на книгата в: КНИГИТЕ.НЕТ

Отзиви:
КУЛТУРА
ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ